algemene voorwaarden motherly

E-mail: lotte@motherly.nl
Website: https://motherly.nl

1. Motherly: Motherly, gevestigd te Eindhoven onder KvK nr. 75295245.
2. Cliënt: degene met wie Motherly een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Motherly en cliënt samen.
4. Consument: een cliënt die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of
namens Motherly.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen
1. Alle prijzen die Motherly hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Motherly hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Motherly te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door Motherly een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. Motherly heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
5. Als deze prijswijziging van invloed is op cliënt, dan zal Motherly voorafgaand aan de ingang ervan prijsaanpassingen meedelen aan de cliënt.
6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Motherly op te zeggen indien zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Wanneer de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt en in verzuim is, is zij buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd
aan Motherly.
2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
3. Wanneer de cliënt niet tijdig betaalt, mag Motherly haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan diens betalingsverplichting heeft voldaan.
4. Wanneer cliënt niet betaalt voordat de zwangerschap vordert tot 35 weken, gaat Motherly niet on call totdat de openstaande facturen voldaan zijn.
5. Weigert de cliënt haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Motherly, dan is zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Motherly te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Motherly te verrekenen met een vordering op Motherly.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Motherly enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Motherly voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Motherly heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord door middel van het tekenen van een contract en het voldoen van de aanbetaling door de cliënt.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat Motherly tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de cliënt er niet voor heeft gezorgd dat Motherly tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De cliënt stelt alle informatie, gegevens en stukken die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Motherly.
2. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en stukken, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de cliënt dit verzoekt, retourneert Motherly de betreffende stukken.
4. Stelt de cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Motherly redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de cliënt.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst tussen Motherly en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van maximaal 9 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Motherly schriftelijk in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom
1. Motherly behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motherly (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 3.

Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Motherly ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Motherly waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Motherly schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
– is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
– is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Motherly waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
1. De klant vrijwaart Motherly tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Motherly geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motherly, is ten strengste verboden. Indien Motherly niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
2. De klant dient een door Motherly geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
3. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Motherly daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
4. Consumenten dienen Motherly uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
5. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Motherly in staat is hierop adequaat te reageren.
6. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
7. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Motherly gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
8. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Motherly, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Motherly en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
9. Wanneer de communicatie niet voldoende tot een oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Doula Academie.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Motherly.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Motherly ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Motherly een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
aan Motherly verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Motherly
1. Motherly is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Motherly aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Motherly is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Motherly vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Motherly toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Motherly niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Motherly in verzuim is.
3. Motherly heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel
indien Motherly kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Motherly in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Motherly kan worden toegerekend in een van de wil van Motherly onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van diens verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van diens verplichtingen in redelijkheid niet van Motherly kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, ziekenhuismaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen, of gezondheid en ziekte.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Motherly 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Motherly er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Motherly is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Motherly is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Motherly zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Motherly.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Motherly bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Motherly praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 28 oktober 2021.